Genel Analizler
Kromatografik Analizler
Spektroskopik Analizler
Termal Analizler
Metal Analizleri
Yüzey Analizleri
Tane Boyut Analizleri
Fiziksel Ölçümler
Numune Hazırlama
Endüstriyel Mineral Analizleri
Sıvı Yakıt Analizleri
Bitkisel ve Hayvansal Yağ Analizleri
Kömür ve Kok Analizleri
Aktif Karbon Analizleri
Çevre ile İlgili Analizler
Membran ve İnce Film Analizleri
Kimyasal Madde Köprü Geçiş İzin Raporları

GENEL ANALİZLER

Kül
Karbonat (Mineral Karbon)
Fosfor
Kükürt
Azot
Toplam Organik Karbon
Su (Kurutma Yöntemiyle)
Su (Karl Fischer Yöntemiyle)

KROMATOGRAFİK ANALİZLER

GC-MS ve Gaz Kromatografi Analizleri
• Alkoller
• Glikol ve Dioller
• Aldehitler
• Aminler
• Esterler
• İnorganik Hidrit Gazları
• Aromatik Bileşikler
• Fenoller
• Solventler
• Boya Tinerleri
• Hidrokarbonlar
• Dogal Gaz (Hidrokarbonlar)
• Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH)
• Kerosen

SPEKTROSKOPİK ANALİZLER

Infrared Analizleri (FTIR)
Ultraviyole Analizleri (Genel Analizler)

TERMAL ANALİZLER

TGA
DTA

METAL ANALİZLERİ

Atomik Absorbsiyon, UV Spektrofotometre ve Alev Fotometresi

• Kalsiyum
• Demir
• Aluminyum
• Bakır
• Kobalt
• Krom
• Çinko
• Mangan
• Sodyum
• Potasyum
• Nikel
• Lityum
• Vanadyum

Katalizörlerde Aktif Metal Analizleri (Pt, Pd, vs.)

YÜZEY ANALİZLERİ

Gözeneklilik (Porozite)
Bulk Yoğunluğu
BET Yüzey Alanı (Kısmi ve Tüm N2 İzotermleri)
Gaz Adsorpsiyonu
Kimyasal Adsorpsiyon

TANE BOYUT ANALİZLERİ

Elek Analizi
Coulter Counter
Sedimantasyon Yöntemi

FİZİKSEL ÖLÇÜMLER

API Gravite
Isıl Değer
Yoğunluk
Viskozite
Sıvı Akışkanların Reolojik Özellikleri
Moleküler Ağırlık (gazlarda)
Yüzey Gerilimi
Kaynama Noktası Tayini (Çözelti, organik)

NUMUNE HAZIRLAMA

Numune Hazırlama (Kırma, Öğütme)

ENDÜSTRİYEL MİNERAL ANALİZLERİ

Kireçtaşı
Dolomit
Trona
Feldspat
Bentonit
Kaolen
Kum
Doğal Zeolitler
Ponza Taşı
Bor Mineralleri

SIVI YAKIT ANALİZLERİ (Fuel Oil, Benzin, Motorin ve Diğerleri)

Yoğunluk
API Gravite
Conradson Karbon
Distilasyon
Alevlenme Noktası
Reid Buhar Basıncı
Viskozite
Su ve tortu
Kükürt
Oksidasyon Stabilitesi
Akma Noktası
Bulutlanma Noktası
Anilin Noktası
Setan İndeksi
Kül
Vanadyum
Nikel
Sodyum
Toplam Asit Sayısı
Benzinde Kurşun Tayini
Dizel Yakıtlarda Alkil Nitrat Tayini
Benzinde Fosfor Tayini
Endüstriyel Fuel Oillerde Pompalanabilme Özelliklerinin Tayini
Nötralizasyon Sayısı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ

Kırılma İndisi
Yoğunluk
Viskozite
Asit Değeri
Sabunlaşma Değeri
İyot Değeri
Peroksit Değeri
Yağ Asidi Bileşimi
Kısmi Gliserid Tayini
Sabunlaşmayan Madde

KÖMÜR VE KÖK ANALİZLERİ

Nem
Kül
Kükürt Türleri • Piritik • Sülfat
Toplam Kükürt
Yanar Kükürt
Külde Kükürt
Isıl Değer (Alt ve üst)
Sabit Karbon
Elementel Analiz (C, H, N, O, S) (cihaz arızalı olduğundan bir süre için yapılamamaktadır)
Uçucu Madde
Kül Analizleri ( MgO, Na2O, TiO2, SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, K2O, P2O5, SO3, Mo, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Ba, V, Mn, Rb, Sr, Zr )
Klor
Tane Boyutu Analizi
Mineral Madde
Tutuşma Sıcaklığı
Yanma Eğrisi
Yanma Profili
Arsenik
Civa

KARBON ANALİZLERİ (AKTİF KARBON vs.)

Nem, 140°C
Kül, 650°C
Görünür Yoğunluk
Tane Boyut Dağılımı

ÇEVRE İLE İLGİLİ ANALİZLER

Su Analizleri

Renk
Toplam Katı
Toplam Çözünmüş Katı
Toplam Askıda Bulunan Katı
İletkenlik
Sıcaklık
Bulanıklık
Asidite
Alkalinite
Brom
Karbon Dioksit
Klor, Serbest ve Toplam
Krom
Flor
Toplam Sertlik
Amonyak Azotu
Nitrat Azotu
Nitrit Azotu
Koku
Petrol ve Gres
pH
Fosfor
Sülfat
Sülfid
Sülfit
Yüzeyaktif Maddeler
Nikel
Bikarbonat, Karbonat İyonları
Lityum
Potasyum
Sodyum
Demir
Çinko
Aluminyum
Kalsiyum ve Magnezyum

Hava Kirliliği ile İlgili Ölçümler ve Analizler

Emisyonlar
• Tanecik Madde
• Yanma Gazları ( O2, CO2, CO, SO2, NOx)
• Proses Gazları ( organik ve inorganik)
Hava Kalitesi Ölçümleri
Atık Gaz Hızı, Hacimsel Debi Ölçümleri

MEMBRAN VE İNCE FİLM ANALİZLERİ

Gaz ve Buhar Geçirgenliği Ölçümü
Sıvı Geçirgenliği Ölçümü
Difüzyon Katsayısı Ölçümü
Pervaporasyon Ayırma Özellikleri Tayini
Membran Hazırlama

KİMYASAL MADDE KÖPRÜ GEÇİŞ İZİN RAPORLARI


RSS